אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום

א. מהו חינוך תל”י?

 • חינוך המזמן שיח חינוכי-קהילתי, מהותי, בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית. שיח המושתת על תפיסה פתוחה, ביקורתית, עדכנית של המורשת היהודית. בכך מעמיק ומרחיב שיח זה את תכנית משרד החינוך “תרבות יהודית־ישראלית”.
 • חינוך המבקש למלא תפקיד בחיזוק פניה הערכיים של החברה במדינת ישראל בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית ומרכזו התרבותי והרוחני של העם היהודי. זאת על ידי יצירת תחושת השייכות והמחויבות למדינת ישראל, לעם היהודי, למורשתו ולהמשכיותו, בקרב התלמידים.
 • חינוך המזמן שיח חינוכי-קהילתי, מהותי, בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית. שיח המושתת על תפיסה פתוחה, ביקורתית, עדכנית של המורשת היהודית. בכך מעמיק ומרחיב שיח זה את תכנית משרד החינוך “תרבות יהודית־ישראלית”.
 • חינוך השואף לטפח אישיות אוריינית, רחבת אופקים, שעולמה ניזון מרובדי המורשת היהודית ומהתרבות הכללית.
 • חינוך תל”י נותן מענה לרצונם של הורים וצוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי- ציוני של ילדיהם, בהתאם למאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר.

חינוך תל”י מהווה מענה חינוכי במסגרת החינוך הממלכתי, בבתי הספר ובגנים, ללימוד התרבות היהודית-ישראלית, באישורו ובתמיכתו של משרד החינוך.

ב. תהליך החשיפה (איך מצטרפים אלינו)?

תהליך החשיפה יחל עם ביקור נציגי קרן תל”י בבתי הספר שיביעו עניין להצטרף לרשת תל”י כדי להציג בפני כל השותפים שהמנהל ימצא לנכון, את החזון ואת העקרונות המנחים של חינוך תל”י, וכן את מתווה תכנית ההצטרפות ותהליך ההטמעה המפורטים במסמך זה

מנהל בית הספר יתבקש למלא שאלון מקיף על העשייה בבית הספר בתחום החינוך היהודי־ציוני, וכן לכתוב מסמך המסביר את רצונו ומניעיו להצטרף לרשת תל”י.

מנהל בית הספר יתבקש לידע את המפקח הכולל, את מנהל אגף החינוך ביישובו ואת הנהגת ההורים במהלך ההצטרפות לתכנית ולקבל את אישורם.

התהליך יסתיים לא יאוחר מסיום שנת הלימודים. במהלכו ייפגשו נציגי קרן תל”י עם הגורמים הבאים:

 • מנהל בית הספר
 • צוות הניהול בבית הספר
 • צוות המורים
 • הנהגת ההורים

עם סיום התהליך, וקבלת ברכת הדרך מהשותפים, תיערך ישיבת השקה לתכנית, בנוכחות מרב הגורמים השותפים מבית הספר ומקרן תל”י

ג. רגע לפני שיוצאים לדרך, צריך לדעת מאיפה יוצאים – המיפוי:

כדי ליצור תכנית מותאמת לבית הספר, ייערך מיפוי בתחום התרבות היהודית- ישראלית בביה”ס, בשיתוף פעולה מלא בין הנהלת בית הספר לנציגי קרן תל”י, שמטרתו לספק תמונת מצב בתחומים הבאים:

 • לימוד מקצועות היהדות והציונות, בבית הספר. תכניות הלימוד, היקף הלימודים, אופי הלימוד, ומשאבי הלימוד
 • קיומה של תרבות בית־ספרית (טקסים, קבלות שבת וחג, שיתוף קהילה ועוד).
 • ידע ועמדות התלמידים (כתות ו’) והצוות בתחום*.
 • ההכשרה שעבר הצוות עד עתה ואפשרויות ההכשרה לעתיד לבוא.
 • תכניות ההתפתחות של בית הספר בנושאים אחרים.
 • פניוּת מנהל בית הספר והצוות החינוכי להתמסר לנושא ולקדמו.

בעקבות הנתונים שיעלו מן המיפוי תיבנה תכנית עבודה רב־שנתית הכוללת התייחסות ליעדים, ללוח הזמנים ולדרכי הפעולה בארבע השנים הבאות.

* השאלון יועבר שוב במהלך תהליך ההטמעה ועם סיומו.

ד. תהליך ההטמעה – בניית תכנית עבודה ארבע שנתית

תכנית העבודה הארבע שנתית, תהיה התנאי למעורבות הפדגוגית של קרן תל”י בבית הספר ולתקצוב הרב שנתי שיוצע לו. (ראה סעיף ו’ – מאפייני התמיכה הפדגוגית).

בכל שנה ייערך תהליך הערכה הדדי, שייבחן את תכנית העבודה ואת הישגיה בשטח, ובעקבותיו ייעשו השינויים והעדכונים הדרושים.

בסיום תהליך ההטמעה – הארבע שנתי, יוחלט אם בית הספר יהיה רשאי להוסיף את התואר תל”י לשמו.

ה. כל תכנית עבודה חייבת להכיל את הרכיבים הבאים:

 • השתתפותו של מנהל בית הספר בתכנית העצמת המנהלים-הלל”י, המתקיימת במכון שכטר וברמת ישי, לסרוגין, (לבחירת המנהל), עד תום שלוש השנים הראשונות להטמעה.
 • מינוי רכז תל”י:
  – מורה שיכול ומעוניין להוביל את התכנית בקרב צוות המורים בבית הספר
  – רכז תל”י חייב בהכשרה מקצועית, הווה אומר השתתפות באחת מהתכניות שמציעה קרן תל”י, במכון שכטר, במכללת אורנים או ברמת ישי, עד תום השנה השנייה לשיתוף הפעולה.
 • קיום השתלמות בת 30 שעות שתתמקד בשיח זהות בשנה הראשונה – באחריות קרן תל”י .
 • פניות הצוות לקבלת הנחייה פדגוגית לא יאוחר מהשנה השנייה להטמעה.
 • קיום השתלמות צוות נוספת, בת 30 שעות לפחות, באחריות קרן תל”י, במהלך שנות הליווי הנוספות (סך השעות יכול להתחלק בין השנים).
 • שימוש בחומרי למידה של קרן תל”י- לא יאוחר מהשנה השנייה להטמעה.
 • עריכת פעילויות העשרה חווייתיות המבטאות את עקרונות תל”י.

ו. מאפייני התמיכה הפדגוגית של קרן תל”י

רכיבי התמיכה של קרן תל”י ייקבעו כנגזרת של תכנית העבודה המפורטת שתסוכם בין קרן תל”י לבית הספר. בתכנית העבודה יכללו הרכיבים הבאים:

 • סבסוד לימודים בחינוך יהודי למחנכי תל”י ולרכזים בעלי תואר ראשון, בתוכנית האקדמית של הקרן, “מנהיגות חינוכית” לתואר שני, המתקיימת במכון שכטר ובמכללת אורנים מידי שנה
 • לימודי הכשרה ופיתוח מקצועי של מנהלים, רכזים ומובילי חינוך תל”י בבית הספרבתכנית “הללי” לבעלי תואר שני, המתקיימת במכון שכטר וברמת ישי לסירוגין
 • פיתוח צוותי הוראה בבית הספר בהשתלמויות מקצועיות ארוכות וקצרות טווח בביה”ס
 • ליווי פדגוגי לצוות המורים להטמעת התכנית, ולחיבורה אל תכניות בית ספריות אחרות במהלך כל שנות ההטמעה, ומעבר להן.
 • מימון פעילות רכז שהוכשר בתכנית “מנהיגות חינוכית”, או בתכנית “הללי” במשך שלוש שנים. בסכום של כ-5000 ש”ח בכל שנה (בתנאי שימשיך בתפקידו במהלך שנים אלה).
 • כל מורה נוסף (מעבר למנהל ורכז ), שיגיע ללימודים במסגרת תכניות הללי או מנהיגות חינוכית (בין אם במכון שכטר, מכללת אורנים או רמת ישי), במהלך שנות ההטמעה של תכנית תל”י בבית הספר, יזכה את בית ספרו ב-5,000 ש”ח , (עד ארבעה מורים נוספים).
 • פיתוח וסבסוד פעילויות חווייתיות לקהילת בית הספר: תלמידים, צוות חינוכי והורים
 • סבסוד/מימון משאבי למידה מבית היוצר של קרן תל”י
 • השתתפות בפיתוח וביצוע יוזמות חינוכיות של בית הספר
 • סיוע בפיתוח סביבה לימודית תואמת
 • סיוע במיתוג בית הספר כבית ספר תל”י

שווי התמיכה המקצועית הישירה והמשאבים החינוכיים והכלכליים להטמעת התכנית, אשר יושקעו בבית הספר, בהתאם להמלצת מנחה בית הספר ומנהל המרחב, הינם בהיקף של כ- 300,000 ₪ לארבע שנים.

תחילת סבסוד התכנית מותנה בקיום רכיבי תכנית העבודה לעיל.

ז. הקשר עם תל”י אחרי ארבע שנות הליווי הראשונות

הקשר בין בית הספר לקרן תל”י יימשך גם אחר תקופת ההטמעה, ויבוא לידי ביטוי במגוון אפיקים:

 • השתתפות מנהלים, צוותי ניהול ורכזים בכנסים ובהשתלמויות של קרן תל”י.
 • השתתפות בתכניות ואירועים שהקרן תקיים ברמה מרחבית וארצית.
 • סבסוד חומרי למידה
 • אפשרות להשתתף בתכניות ייחודיות, כגון “חברים מעבר לים”, “דיאלוג וזהות”
 • סבסוד הנחייה פדגוגית מקרן תל”י להמשך פיתוח תכניות ייחודיות.

אפשרות להגיש מועמדות לבית ספר מדגים של קרן תל”י.

למידע ופרטים נוספים בנוגע לחינוך יסודי אנא פנו אל:
נורית סלומון | 074-7800764 | nurit@tali.org.il

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י