אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פסח ימים טובים

חוק חג המצות

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-1986
===================================

חוק חג המצות (איסורי חמץ ), התשמ”ו-1986 *

1 . איסור הצגת חמץ
מצהרי יום י”ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ”א בניסן, לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה ; לענין זה, “מוצר חמץ” –
(1 ) לחם ;
(2 ) לחמניה ;
(3 ) פיתה ;
(4 ) כל מוצרי קמח חמץ אחרים.

2 . סייג לאיסור
הוראות סעיף1 לא יחולו –
(1 ) בתחומו של ישוב שבו מרבית התושבים או מרבית חברי מועצת הרשות המקומית אינם יהודים ;
(2 ) בתחומו של ישוב אחר – בחלקיו שבהם מרבית התושבים אינם יהודים או שבהם מרבית בתי-העסק אינם של יהודים ;
(3 ) בתחומו של ישוב שיתופי שבו בתי-העסק מיועדים לצרכי תושביו של המקום בלבד.

3 . עונשין
העובר על הוראות סעיף1 , דינו – קנס.

4 . מפקחים
(א) שר הפנים ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין לפקח או למפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימת פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות מקומיות.
(ב) למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה ; בהשתמשו בסמכות כאמור –
(1 ) יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף2 לפקודת סדר הדין הפלילי ( מעצר וחיפוש ) [נוסח חדש 1] , התשכ”ט-1969 ;
(2 ) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות ) 2 , וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו.

5 . תיקון חוק בתי המשפט
בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 3 , בסופה יבוא:
“23 א. חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו -1988 .”

6 . ביצוע ותקנות
(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב) שר הפנים רשאי לקבוע את גבולותיהם של אותם חלקי ישובים שעליהם לא חל סעיף1 , מכח האמור בסעיף

שמעון פרס ראש הממשלה
יצחק פרץ שר הפנים
חיים הרצוג נשיא המדינה

===================================
מתוך: תקדין חקיקה מעודכנת
*החוק אינו אוסר מכירת או אפיית מוצרי חמץ, ואינו חל על יישוב שתושביו אינם יהודים או בחלק של יישוב שמרבית תושביו אינם יהודים, או מרבית בתי-העסק שבו אינם של יהודים. כן אינו חל ביישובים שיתופיים, כגון קיבוצים, שבהם בתי-העסק מיועדים לצורכי התושבים של אותו יישוב בלבד. העובר על החוק צפוי לקנס.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י