אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
השבת ימים טובים

אלטרנטיבות – 2

התנועה המסורתית
הרב פרופ’ אלכסנדר אבן-חן, על תפישת מימד הזמן והמקום בכתבי א.י. השל (הרב השל היה מעורב בפעילות התנועה הקונסרבטיבית ובית המדרש הקונסרבטיבי JTS בארה”ב. מגדולי הנאבקים למען שוויון זכויות בארה”ב):

“וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך יי אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך יי אלהיך לעשות את יום השבת” (דברים ה’, 14-15). כדי שלא להשתעבד לעבודת היומיום, השבת מאפשרת ליהודים להביע את חירותם, בשמיטת עבודת היומיום, בתפילה, לימוד, רגיעה, אכילה ובביקורים אצל חברים ובני משפחה. במהלך השבוע אנו יוצרים, בונים, הורסים ומשמרים. בפעולת המנוחה ביום השביעי אנו מכירים בכך שאין לנו בעלות על העולם. תחת לראות בשבת יום בו אנו מנועים מלעשות דברים, יש להכריז על היום השביעי בשבוע כיום של התחדשות יהודית, ולהתרכז ביצירת “יום קדוש”, יום שמוקדש לנו ולחירותנו.

רבותינו ז”ל סבורים היו שאדם מישראל חייב לשמור את השבת בכל ליבו, להתמסר לה כולו באהבה רבה. מתוך שהיו סבורים כך, ראו עצמם מחויבים להרבות הלכותיה ולהקיפן בסייגים וסייגי סייגים. הם ביקשו לרומם ולנשא את טבעו של אדם כדי שיהא ראוי להימצא במחיצתה של מלכה, שבת המלכה.

אף-על-פי-כן לא תמיד נתמזגו החוק והאהבה, ההלכה והתענוג. מתוך יראתך המרובה שמא תתחלל חלילה רוח היום, יצרו רבותינו ז”ל רמה של שמירת השבת אשר אנשים רמי המעלה יעמדו עליה על נקלה ואילו אנשים פשוטים לא ישיגוה אלא לעיתים רחוקות.

אולם קידוש היום ודקדוקי שמירתו לא הביאו את רבותינו לידי כך שיתייחסו אל ההלכות כאל אלוהות. ‘לכם שבת מסורה ואי אתם מסורים לשבת’. ידוע ידעו רבותינו ז”ל שדקדוקים יתרים בקיום ההלכות עלולים להעמיד בסכנה את עיקרה של ההלכה.

חומרות יתירות עשויות להעכיר את רוח היום, ואילו חופש גמור והפקרות יש בהם לטשטש את דמותו מכל וכל. אין אדם יכול לתקן תכשיט יקר בכידון או לנתח ניתוח במוח בסכין של מחרשה. חייב האדם לזכור תמיד שהשבת לא ניתנה לשעשועים ולקלות ראש. לא ניתן לנו היום כדי להפריח בו זיקוקי דינור ולחלץ את עצמותינו, הוא ניתן לנו לתקן את חיינו השסועים; לאגור זמן ולא לבזבזו לריק. עבודה שאין בה כבוד עצמי מביאה סבל, מנוחה שאין בה רוחניות היא מקור ההשחתה. אכן, על ידי האיסורים הצליחו אבותינו למנוע וולגריזציה של היום והשפלת גדולתו.

לשמור את השבת פירושו לחוג חד הכתרה של יום אחד מן הימים בארץ הפלאות הרוחנית של הזמן, יום בו אנו נושמים אויר מיוחד של עונג עילאי.

שלא כיום הכיפורים, השבת אינה מיועדת לתכלית רוחנית בלבד, אלא זהו יום לנפש ולגוף גם יחד. השמחה והתענוג חלק בלתי נפרד הם משמירת השבת. כל האדם כולו, בגופו ובנפשו, יש לו חלק בברכת השבת. (מתוך אתר האינטרנט של התנועה המסורתית)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י