אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
מבואות

רשימה בבליוגרפית

1. חוק ההמרה והפלורליזם היהודי בישראל דיון הפורום בנושא/ירושלים 1997, הוועד היהודי אמריקני, משרד ישראל והמזרח התיכון. (1257359) BM 538 P7 184 1997

2.חינוך לתרבות בחברה רב־תרבותית, סוגיות בהשתלמויות מורים/ ירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים. בית הספר לחינוך. המחלקה להשתלמויות מורים תשס”א, 2000.
(1247789) LC 1099.5 I175 C48 200.

3.רוזנטל, ראובן, הזירה הלשונית: דיוקן העברית הישראלית / תל־ אביב: עם עובד, תשס”א 2001.(1238786) PJ 4960 R67 Z5.

4.פלורליזם בישראל: מכור היתוך ל”מעורב ירושלמי” / ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, תש”ס, 2000. (1235035) HN 660 A8 P57.

5.כנס בנושא החברה האזרחית: יחיד וציבור מבט עולמי, מבט יהודי 23 מושב ראשון: החברה האזרחית בראי ההגות היהודית, ד כסלו, תשנ”ט, נובמבר 1998 [רמת גן]: הקתדרה לחברה ויהדות מיסודה של קרן אבי חי [אוניברסיטת בר אילן], תשנ”ט. (1226737) JA 76 H47.

6.קלדרון, נסים, פלורליסטים בעל כורחם על ריבוי התרבויות של הישראלים / חיפה, תש”ס.
(1220748) PJ 5021 K35 P54.

7.וולצר, מיכאל, על סובלנות/ [תל אביב]: משרד הביטחון ההוצאה לאור, תשנ”ט, 1999.
(1214159) JC574 W1471.

8.מודרניות, פוסט מודרניות וחינוך: בית הספר לחינוך. היחידה של החינוך והקהילה ע”ש ישראל פולק והוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב, תש”ס, 1999. (1211396) LA 132 M63.

9.אריאן, עפר, מדיניות ממלכתית ואינטרסים מאורגנים / ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, 1998. (1202254) H97 A79.

10.ישראל חברה רב תרבותית: חינוך לסובלנות וכבוד האדם / קרית ביאליק תשנ”ח, 1998.
(1193675) HN 660 A8 I1871.

11.פולמוס / ירושלים: בית משרד אלול, תשנ”ז (1175119) BM 40 E68 S005.

12. חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי, ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש י”ל מגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ”ו. (1146763) LA 132 H5.

13.הופרט, אורי, בחזרה אל הגטו, ממדינת היהודים למדינת הלכה / תל־אביב, הקיבוץ המאוחד, 1989. (1049334) 86H 78O 199 BM.

14.קול, משה, במאבק לפלורליזם דתי ותרבותי: תל־יצחק: המדרשה הליבראלית ע”ש ישעיהו פורדר, 1979. (1012733) DS 113 K64.

15.איש־הורוביץ, משה, הלכה: בין אורתודוקסיה לרפורמה, תשנ”א.

16.גילת, יצחק, “לדרכי עיצובה של ההלכה”, האומה ז’ חוברת 4 מאי 1969.

17. דישון, דוד, תרבות המחלוקת בישראל, ירושלים ותל אביב, תשמ”ד.

18. זמר, משה, “הכינרת והפלורליזם הדתי”, דבר, כ”ח בניסן תשנ”ג

19. ספראי, שמואל, “הפלורליזם ביהדות בתקופת יבנה”, דעות מ”ח, תש”ם.

20.אברהם, שנאן, “אלו ואלו דברי אלהים חיים” בתוך מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, עורך דרור כרם, ג’ בחשון תשנ”א.

21. שלמה, דשן, “פלורליזם דתי: מצע לערנות דתית בישראל” בתוך גשר 23, 1977.

22. שולמית, ולר, “האישה במדרש ובהלכה” בתוך נשים במקורות ישראל, בית הנשיא, ירושלים תשנ”ו.

23. מיכאל־צבי, נהוראי, “כופין אותו עד שיאמר רוצה אני” בתוך בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, 1997.

24. אליעזר, שביד, “השבת במדינת ישראל” בתוך אמונת עם ישראל ותורתו.

25. אליעזר, שביד, “פלורליזם ואחדות בתרבות היהודית” בתוך מאזניים נ”ו, 1982/3, תשמ”ג.

26. אליעזר, שביד, פלורליזם כהסכמה חברתית וכהשקפת עולם אישית” בתוך גשר 133, תשנ”ו, 1996.

27. מנחם, לורברבוים, “טועה במצווה לשמוע דברי חכמים”, מאמר המבוסס על גירסה אנגלית: Learning from Mistakes: Resources to Tolerance in the Jewish Tradition בתוך בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, הקבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, 1997.

28. יאירה, אמית, “כבוד האדם במקרא”, בתוך כבוד האדם וחירותו במורשת ישראל, בית הנשיא, ירושלים, תשנ”ה.

29. יהודה, באואר, “בזכות פלורליזם דתי ותרבותי” בתוך גשר 136, תשנ”ח 1997.

30. אלון, גל, “פלורליות ופלורליזם ביהדות” בתוך כיוונים חדשים מס’ 2 ניסן תש”ס, אפריל 2000.

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י