אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
הריון, לידה וטקסי לידה מחזור חיים

הפלות

התייחסות המסורת ההלכתית להפלות
עובר ברחם אמו נחשב לבן אדם, וסיום של הריון מתפרש כהריגה לכל דבר, על פי סנהדרין נ”ז ע”ב, שם נאמר: “אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש אפילו בדיין אחד מיד כל חיה אפילו שלא בהתראה אדרשנו…משום רבי ישמעאל אמרו אף על העוברין”.

ההלכה היא אחרת אם העובר מסכן את אמו. במקרה כזה, חיי האם קודמים לחיי העובר (אהלות ז, משנה ו). הרמב”ם משווה את העובר ל”רודף”, ולכן מותר להמיתו מפני חיי אמו: “לפיכך הורו חכמים: שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במעיה בין בסם בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם משהוציא ראשו- אין נוגעים בו שאין דוחים נפש מפני נפש, וזהו טבעו של עולם”. מרגע שראש התינוק יוצא מתעלת הלידה, הוא נחשב לילד חי, אסור לסכן את חייו, והם קודמים לחיי אמו.

במדינת ישראל
על פי סעיף 316, סימן ב’, פרק י’ של חוק העונשין, כל אשה הרוצה לבצע הפלה, תפנה לוועדה מיוחדת המוסמכת לאשר או לשלול ממנה את הזכות להפיל. רופא/ה שמבצע/ת על דעת עצמו את ההפלה, ללא ועדה, עונשו/ה חמש שנות מאסר או קנס כספי. להלן הקריטריונים להפלה:

(א) הועדה רשאית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האשה, לתת אישור להפסקת ההריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:
(1 ) האשה היא למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה ארבעים שנה;

(2 ) ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין;

(3 ) הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;

(4 ) המשך ההריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי.

(ב) לענין סעיף זה, ” הסכמה מודעת ” של אשה להפסקת הריונה – הסכמתה בכתב לאחר שהוסברו לה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון; לענין זה הסכמתה של קטינה אינה טעונה אישור

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י