אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
מוות מחזור חיים

אלטרנטיבות

הקבורה ליהודים מופקדת מטעם המדינה בידי עמותות “חברות קדישא” המקיימות אך ורק טקסים דתיים אורתודוכסיים, מנהלות את בתי העלמין ומחליטות על אופי הקבורה.

מנוחה נכונה
בקיבוצים ובמושבים טקסי הקבורה פתוחים יותר, ובכמה מהם הקבורה היא אזרחית במוצהר.

התנועה ליהדות מתקדמת והתנועה המסורתית פעילים בעמותת “מנוחה נכונה”, ארגון כלל-ארצי שהוקם בשנת 1986, המנסה לתת מענה לטקס הקבורה הדתי הנהוג היום בישראל. במשך השנים קמו עמותות דומות במקומות שונים בארץ שהתארגנו למסגרת גג משותפת. בית הקברות האלטרנטיבי הראשון הוקם בבאר שבע, ולשתי התנועות ישנן שם חלקות השייכות להן. בנוסף, הרבנים בבאר שבע ובעומר ייסדו “חברה קדישא” קונסרבטיבי. בית קברות נוסף יש בתל-רגב שבאזור חיפה ובמספר קיבוצים (בתשלום). הקבורה בבתי העלמין האזרחיים הממלכתיים פתוחה בפני כל תושבי המדינה, ובין השאר, ימצאו בו את מקומם חללי צה”ל שהרבנות קובעת שאינם יהודים. הקבורה וטקס הקבורה יתנהלו לפי רצון המשפחות, ובכלל זה קבורה בארון, מוסיקה בעת הטקס, חקיקת תאריכים לועזיים על הקבר וכדומה.

חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ”ו-1996 [אין תיקונים]
======================================

בחוק זה –
” בית עלמין אזרחי חלופי ” – בית עלמין אזרחי שהקבורה בו תיעשה על פי השקפתו של אדם; ” השר ” – השר לעניני דתות.

2 . קבורה בבית עלמין אזרחי
אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך;הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.

3 . שמירת כבוד המת
קבורה תיערך תוך שמירת כבוד המת.

4 . קביעת מקום לבית עלמין אזרחי
(א) השר יקבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי לפי חוק זה;מקום כאמור יכול שיהיה חלק מבית עלמין אחר.
(ב) בתי העלמין יהיו באזורי הארץ השונים, ומרחקים סבירים ביניהם.

5 . תאגיד לעניני קבורה
בית עלמין אזרחי חלופי ינוהל בידי תאגיד לעניני קבורה.

6 . ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה, תקנות לרישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהלי הקבורה.

7 . תחולה
הוראות פקודת בריאות העם ,1940 1 , וחוק שירתי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971 2 , יחולו על חוק זה, כשינויים המחויבים.

התנועה ליהדות מתקדמת
אין כמעט מקומות בארץ בהם מותר לנציגי התנועה לערוך טקסי קבורה. לרוב, על פי בקשות בני משפחת הנפטר או צוואתו של הנפטר אחרי הטקס של חברה קדישא עורכים רבנים או נציגי התנועה טקס נוסף. נוכחנו לדעת שהטקס האורתודוכסי הנאמר בחיפזון רב ובנוסח לא מובן זר ומנוכר לקהלים רבים בישראל. הוא אינו מבטא את רגשות האבלים וצערם.

הטקסים הנערכים על ידי התנועה הרפורמית הם היצירתיים ומותאמים ככל שאפשר לאופי והליכי הרוח של הנפטרים ומשפחותיהם. המרכיבים המסורתיים הם ,אל מלא רחמים” וקדיש יתום. נהוג גם לקרוא אקרוסטיכון: פסוקי תהילים המתחילים באותיות המרכיבות את שם הנפטר.

בטקסי קבורה רפורמיים נשים וגברים משתתפים באופן שוויוני.

ארון קבורה
התנועה הרפורמית מתירה את השימוש בארון קבורה, אף כי הדבר אינו רצוי. גם בימים עברו נעשה שימוש בארון, והא ראיה, במקורות יהודיים מוזכרים דיונים סביב סוג ארון הקבורה, החומר ממנו הוא עשוי וכן הלאה. תלמוד סנהדרין (מ”ו ע”ב): אם הארון נקבר מתחת לאדמה, אפשר לקבור בארון ולא בתכריכים בלבד. הרמב”ם ב”יד החזקה” (הלכות אבלות ד, ד) מאזכר ארון קבורה מעץ, בתוספתא (אהלות ב, ג) מדובר בארונות אבן, ובמסכת שמחות (פרק י”ג) מוזכר ארון שעשוי מאבן או מקרמיקה.

זמן הלוויה
בניגוד לנהוג בזרם האורתודוכסי, הרפורמים מתירים ניהול לוויות גם בלילה וחפירת קברים גם בשבת, במקרה הצורך. הרב יעקב ריישר (שבות יעקב II, 26) מצטט מדרש מפסיקתא דרב כהנא (כ”ג ע”ב) על פיו רבקה נקברה בלילה, ומסיק מכך שכאשר יש סיבה לקבור בלילה, הרי שהדבר אפשרי.

דוגמא לטקס קבורה ברוח היהדות המתקדמת 

סדר הלוויה
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם דיין האמת
עקביה בן מהללאל אומר: הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מאין באת…ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעהולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

מזמור לדוד ה’ מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך, הולך תמים ופעל צד ודבר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו: נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה’ יכבד נשבע להרע ולא ימר. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם.

קדיש מתוך אתר האינטרנט “חגים” של קיבוץ בית השיטה
נוסח מסורתי בארמית
יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמה רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא לעלא מן כל ברכתא ושירתא, תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

תרגום לעברית
יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם אשר ברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמיח גאולתו ויקרב משיחו בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הברכות והשירות התשבוחות והנחמות הנאמרות בעולם ואמרו אמן. יהא שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

נוסח רקונסטרוקציוניסטי
יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל ואמרו אמן.יהא שמה רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדרויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא לעלא מן כל ברכתא ושירתא, תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא,ואמרו אמן.יהא שלמא רבא מן שמיאוחיים עלינו ועל כל ישראלואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינוועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל,ואמרו אמן.

סר מר המוות/זלדה
סר מר המוות
והנשמה נפרדת
ברעד
מן התקוות הארציות.

מן האיברים
ומן הדם
הנשמה נקרעת.
הכל
הכל
טובע.

חוש הראיה העדין
מושלך
אל ים הקרח
ועל עשרו הפלאי
טובע.

תם משחק האש
האור
והזמן.

הוא היה אומר: הילודים למות והמתים לחיות והחיים לדון לידע ולהודיע ולהודע שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדין הוא העד הוא בעל דין הוא עתיד לדון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שחד ודע שהכל לפי החשבון. ואל יבטיחך יצרך שהשאול ביתל מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אדם באמת אינו צריך/אמיר גלבוע
אדם באמת אינו צריך אלא לספר אחד בחייו
כאשר כל חייו נקבצים לעיניו בספר הפתוח לעיניו
כאשר הוא קורא בו דף ורואה לעיניו
איך יום אחר יום רדף אחר דף כמו דף
בספר הפתוח לעיניו.
ואף לא אחד נעזב וברחמים רבים נאסף
דף אחר דף
בספר הפתוח לעיניו
כי רואה לעיניו
פתוח ספר חייו
ברחמים רבים נעזב.

(מתוך אתר האינטרנט של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י