אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
נישואין מחזור חיים

הסכם עגונה

כיום ישנם גופים רבים, גם במסגרת האורתודוכסית, הממליצים לחתום על “הסכם עגונה” שיהווה פתרון לבעיית סרבני הגט, ושיהיה בעל תוקף משפטי ודתי כאחד. ישנם רבנים המשלבים חתימה על מסמך זה כחלק אינטגרלי מטקס הנישואין וכמסמך נלווה לכתובה.

דוגמא להסכם כזה מובאת להלן:

חתימת ידי תעיד עלי כמאה עדים שהתחייבתי בקגא”ס לזון ולפרנס את אשתי, מרת __________ כהלכות גוברין יהודאין דזנים ומפרנסים נשותיהם בקושטא. ואם ח”ו לא יסתדר לנו לקבוע דירתנו הקבועה ביחד בדירה אחת מאיזה טעם שיהיה, אני מתחייב לה מעכשיו סך ___ דולר ליום עבור מזונותיה ופרנסתה כל זמן היותנו נשואים כדת משה וישראל. וחיוב מזונות ופרנסה בסך הנ”ל יהיה בתוקפו גם אם יש לאשתי פרנסה ו/או הכנסה ממקור אחר. ואני מוחל לה כל הזכויות והחיובים שזוכה בהם אדם כשנושא אשה מתשמיש ומעשי ידיה בזמן שחיוב סך הנ”ל בתוקפו. אולם אם אזמין אותה לדין תורה בנידון הפירוד בב”ד ____________ וב”ד יפסקו עליה שהיא לא צאית דינא בענין הפירוד, הן משום שתסרב להופיע לדין תורה, והן אם תבוא לב”ד והב”ד יפסקו בינינו, ואני אהיה מוכן לקיים פסק או הצעת הב”ד והיא תסרב לקיים פרסק או הצעת הב”ד, יפסק חיובי זה. ואני מודה שההתחייבות שבשטר זה נעשה בקנין המועיל בדין תורה וכחומר כל שטרות בב”ד חשוב והתנאים נעשו כחמור כל התנאים. ולראיה באתי על החתום ב____ ימים לחודש _____ שנת ____ פה ______ והכל שריר וקיים. נאום (שם וחתימה של החתן)

(הסכם שנכתב ונערך ע”י ישיבת “הר עציון” המשויך לזרם האורתודוכסי)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י