אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פלורליזם בראי המקורות

דוגמאות לחשיבה ולעשייה פלורליסטית ולא פלורליסטית בפועל

מצד אחד

נישואין בין בית הלל ובית שמאי
אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות ובאחיות ובגט ישן ובספק אשת איש ובמקדש בשוה פרוטה והמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי והאשה מתקדשת בדינר ובשוה דינר, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי אלא נוהגין באמת ובשלום שנאמר “והאמת והשלום אהבו”.

ממזרות ביניהם ואתה אומר כך?! כיצד? קידש הראשון? בשווה? פרוטה? והשני בדינר ־ על דעתם של בית שמאי מקודשת לשני והוולד ממזר מן הראשון; על דעתם של בית הלל מקודשת לראשון והוולד ממזר מן השני! (…) רבי יוסי בי רבי בון אמר: רב ושמואל, אחד אמר: אלו ואלו כהלכה היו עושין, ואחד אמר: אלו כהילכתן ואילו כהילכתן. ־ ממזרות ביניהם ואתה אומר כך? המקום משמר ולא אירע מעשה מעולם.
(תלמוד ירושלמי יבמות פרק א דף ג הלכה ו)

על עמים ותכונות
עשרה חלקים של זנות בעולם: תשעה באלכסנדריא ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של עשירות בעולם: תשעה ברומי ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של עניות בעולם: תשעה בלוד ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של כשפים בעולם: תשעה במצרים ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של טפשות בעולם: תשעה בישמעאלים ואחד בכל העולם, (…) עשרה חלקים של כעירות בעולם: תשעה במזרח ואחד בכל העולם. (…) עשרה חלקים של גבורה בעולם: תשעה ביהודה ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של יופי בעולם: תשעה בירושלים ואחד בכל העולם, עשרה חלקים של חכמה בעולם: תשעה בארץ ישראל ואחד בכל העולם.
(אסתר רבה מהדורת וילנא פרשה א)

מצד שני

חרב בבית המדרש
משנה: אלו מהלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון כשעלו לבקרו נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל ושמונה עשר דבר גזרו בו ביום.

גמרא: אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. (…) שנה רבי יהושע אונייא: תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל. שנינו: ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים.
(תלמוד ירושלמי שבת פרק א הלכה ד’)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י