אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום
פלורליזם בראי המקורות

הפלורליזם במבחן התורה, האל וההלכה

אמת אחת או אמת מרובת פרספקטיבות?

אמת אחת
מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית שהלך להקביל פני רבי אליעזר בלוד, אמר לו: מה חידוש היה בבית המדרש היום?
אמר לו: נמנו וגמרו ־ עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית [קביעה הלכתית שהגיעו אליה לאחר מחלוקת]. אמר לו: יוסי! פשוט ידיך וקבל עיניך!
פשט ידיו וקבל עיניו. [כלומר גרם לעיניו שיפלו מראשו].
בכה רבי אליעזר ואמר: “סוד ה’ ליראיו ובריתו להודיעם”. אמר לו: לך אמור להם: אל תחושו למניינכם, כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו: “הלכתא למשה מסיני, עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית”.
לאחר שנתיישבה דעתו, אמר: יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן, וחזרו.
(בבלי חגיגה, דף ע”א ע”ב)

אמת מרובת פרספקטיבות
מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין.
אמר להם: אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה?
־ שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה.
־ ובמה היתה הגדה היום?
אמרו לו.
אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני. ואף הוא פתח ודרש: בעלי אסופות ־ אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמא יאמר אדם: היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר: כולם נתנו מרועה אחד ־ אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן אף אתה עשה אזניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין.
(בבלי חגיגה, דף ע”א ע”ב)

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י