אין מוצרים בסל הקניות.

מעבר לתשלום

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

כללי

 • אתר העמותה (להלן: “האתר”) הנו אתר אינטרנטי הכולל חנות וירטואלית למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא עמותת “קרן החינוך למען בתי ספר תל”י” ע”ר 580404812 (להלן: “העמותה”).
 • פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים או שירותים אחרים המוצעים באתר, ככל שמוצעים (להלן: “פעולה”).
 • הוראות תקנון אלו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין העמותה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, חלים תנאי השימוש באתר על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 • לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • – המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו נציג חברה, או אדם בן 18 שנה ומעלה.
  • – המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
  • – המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה.
 • מובהר כי העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.
 • בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו או ירושלים יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין העמותה למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

רכישה באתר:

 • האתר מאפשר, בין היתר, רכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה” ו- “המשתמש”, בהתאמה).
 • כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העמותה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעמותה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. מסירת פרטים שגויים במכוון או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד מגישי פרטים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופליליים.
 • לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת. יודגש, כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהעמותה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין העמותה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
 • רישומי מחשב עיבוד הנתונים של העמותה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
  במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של העמותה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר כי, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והעמותה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד ג’ כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי העמותה.
 • אישור פעולת הרכישה והתחייבות העמותה לאספקת המוצר, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני העמותה במועד האספקה המבוקש ולאחר שהעמותה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין העמותה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה העמותה רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר.  הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני או בהודעה טלפונית, על פי בחירת העמותה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד העמותה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. העמותה  שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם  צוין באתר העמותה כי המוצר קיים במלאי ובין אם לאו, לא תהא העמותה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין ישיר או עקיף אשר נגרם לו או לצד ג’ כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של העמותה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לעמותה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי העמותה.
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, ייבצר מהעמותה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא העמותה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמש. בסעיף זה, “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 • מובהר, כי העמותה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.
 • צילומי או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר.
 • העמותה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • העמותה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והעמותה לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגינם.
 • במידה ותחול טעות בתיאור המוצר או בפרטי העסקה, רשאית העמותה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת העמותה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות או לחסום את גישתם לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי התקנון או ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת.

שיטת המכירה

 • המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה של  מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 • העמותה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. העמותה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. העמותה תהא מחויבת באספקת מוצר אשר שולם במלואו בלבד, באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט להלן.
 • העמותה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתם של העמותה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, תהיה רשאית העמותה להעמיד את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 • המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית המשתמש תוך 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, כהגדרתה לעיל. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון המשתמש בהתאם לתעריפי המשלוחים המפורטים להלן, אלא אם נקבע אחרת על ידי העמותה.

תעריפי המשלוחים:

 • עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) תלוי במשקל הכולל של הפריטים ויחושב באופן אוטומטי באתר, על פי התעריפים אותם קבעה קרן תל”י.
 • איסוף עצמי ממשרדי הקרן – ניתן לאסוף את החבילה ממשרדי קרן תל”י, ברחוב אברהם גרנות 4, ירושלים, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. עם הגעת המשלוח נשוא ההזמנה אל המשרד, ייצור נציג החנות קשר טלפוני עם המשתמש, ואת ההזמנה ניתן יהיה לאסוף במהלך שעות פעילות המשרד. המשלוח יישמר בחנות שנבחרה למשך 10 ימים בלבד ממועד משלוח ההודעה למשתמש כאמור. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים, כך שהעמותה תהא רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים.
 • הנהלת העמותה שומרת על זכותה לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים הנספרים מיום ביצוע ההזמנה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). העמותה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

שירות לקוחות

 • לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העמותה בדואר אלקטרוני
  tali@tali.org.il או בטלפון 074-7800758

ביטולים

 • משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בגינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.
 • ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם למשלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות של העמותה.
 • ביטול לאחר משלוח המוצר: במידה שמשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של העמותה בדואר אלקטרוני tali@tali.org.il בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.
 • על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמוצר הגיע למשתמש כשהוא פגום, רשאי המשתמש לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני tali@tali.org.il  לשירות הלקוחות של העמותה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 • יודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ביטול העסקה יהא בכפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו, מבלי שנעשה בהם כל שימוש, באריזתם המקורית, כשהיא שלמה או ללא פגיעה או נזק או פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא או מבלי שהוסרו תווית המוצר ומחירו, לאחת מחנויות הרשת בהתאם לתנאי ההחזרה המפורטים להלן.
  הלקוח יקבל החזר כספי בגין המוצר שהוחזר ע”פ הכתוב לעיל. מההחזר  ינוכו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש. לא יינתן החזר בגין דמי המשלוח.
 • החזר כספי בגין יתר המוצרים הנמכרים באתר יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל העמותה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

תנאי החזרה/החלפה

 • ניתן להחזיר לעמותה כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: (1) לא נעשה בפריט כל שימוש; (2) לא נגרם לפריט נזק או פגם; (3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט; (4) הפריט באריזתו המקורית; (5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט; (6) אין מדובר בהלבשה תחתונה, גרביים ובגדי ים, למעט במקרים המפורטים בחוק הגנת הצרכן; (7) אין מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.
 • החזרת הפריט יכולה להתבצע בכל אחת מחנויות הרשת, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בלבד. עם זאת, פריט שנרכש במבצע ניתן להחזרה תוך 7 ימים בלבד.

אחריות ושירות

 • העמותה או הנהלת האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לגולש או למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לעמותה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של העמותה בלבד.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי או מטעם העמותה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות התקנון או בלא לקבל את הסכמת העמותה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מקור בלא קבלת רשותה המפורשת של העמותה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
 • אייקונים (icons) כל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של העמותה או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם העמותה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

 • מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לעמותה לספק את המוצרים או השירותים למשתמש וללמוד מהמשתמש על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים או השירותים.
 • העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר העמותה. העמותה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 • העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בקרות מקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.
 • יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את העמותה לצרכי בקרה והתייעלות.
 • יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 • הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר  המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום כאמור לעיל). השימוש באתר ואישורו של המשתמש את מדיניות הפרטיות, מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
  • כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;
  • כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
  • כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם המשתמש ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר למשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן המשתמש לכך במהלך ההרשמה באתר, כמפורט להלן, או בכל עת אחרת. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר, על ידי פניה בכתב להנהלת האתר באמצעות פקס או אימייל.
   מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף  לשרותי האתר וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, מהווה הדבר הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהעמותה מפיצה או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, וכן הודעות דוא”ל שיישלחו לכתובת הדוא”ל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של העמותה.
 • מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 • הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה המשתמש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, עמותה-בת ועמותה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים )שאינם קשורים להנהלת האתר כאמור).
 • העמותה רשאית להשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. . יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים.
 • הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות.
 • כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כנגד העמותה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש או כניסה כאמור או בשל פגיעה בפרטיות או כל איסוף מידע או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

הצטרפו
לרשימת התפוצה


השאירו פרטים והצטרפו לאלפי נשות ואנשי חינוך המקבלים מאיתנו מעת לעת חומרים מעניינים ומגוונים המותאמים לצרכיהם.

  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש לרעה ו/או להעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל.

  מדיניות הפרטיות, תנאי שירות